شورای شهر تهران

شورای شهر تهران
 فرسودگی 70 درصد مدارس غیر انتفاعی تهران فرسودگی 70 درصد مدارس غیر انتفاعی تهران - و شهرسازی شورای شهر تهران از فرسودگی - شمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری در - د. عضو شورای شهر تهران در بخش دیگر - کرد لذا از شورای شهر تقاضا می کنم نسب - یر انتفاعی شهر تهران خبر داد و گفت: ا - یر انتفاعی شهر تهران گفت:‌ بعضا - یر انتفاعی شهر تهران گفت: بی تردید مد - ا از شورای شهر تقاضا می کنم نسبت به ا - ت بد است . شهر تهران با مشکلات متعدد - یر انتفاعی تهران رییس کمیسیون معماری - نتفاعی شهر تهران خبر داد و گفت: اکثر - یر انتفاعی تهران در منازل قدیمی تأسیس - نتفاعی شهر تهران گفت:‌ بعضا مدار - ر حال حاضر تهران یک میلیون و هزار دان
مدرسه فرسوده ، شورای شهر تهران ، ایسنا ،
123 بازدید، یکشنبه هفدهم دی ۹۶
چه کسانی در تهران فساد کرده‌اند؟!چه کسانی در تهران فساد کرده‌اند؟! - اند؟! عضو شورای شهر تهران گفت:از شهرد - د. عضو شورای شهر تهران با تأکید بر - . عضو شورای شهر تهران با تأکید بر - عضو دیگر شورای شهر تهران در ادامه ب - ‌ عضو شورای شهر پس از شنیدن&zwnj - ه شهرداری، شورای شهر و دولت از یک طیف - عضو شورای شهر پس از شنیدن‌ گزار - انی در این شهر فساد کرده‌اند. - انی در این شهر رفتار ضد اجتماعی انجام - wnj; وضعیت شهر تهران بحرانی است، اظها - های پایدار شهر تهران در حال کاهش است. - ه کسانی در تهران فساد کرده‌اند؟! عضو - :از شهردار تهران می‌خواهم اسامی مفسدا - ارش شهردار تهران گفت: مردم محرم ما هس - از شهردار تهران می‌خواهم اسامی - ارم شهردار تهران با قاطعیت‌ وشفا
شهرداری تهران ، شورای شهر تهران ،
146 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم دی ۹۶
لزوم تقویت ورزش بانوان در شهر تهرانلزوم تقویت ورزش بانوان در شهر تهران - یته بودجه شورای شهر تهران گفت: لازم ا - د در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به - بانوان در شهر تهران رئیس کمیته بودجه - بانوان در شهر تهران فراهم شود. https - زشی در سطح شهر تهران نقش مهمی در گستر - بقات ورزشی شهر تهران خصوصا المپیادهای - بانوان در شهر فراهم شود. https - وان در شهر تهران رئیس کمیته بودجه گف - وان در شهر تهران فراهم شود. https://c - که شهرداری تهران مجموعا با دارا بودن - در سطح شهر تهران نقش مهمی در گسترش ور - ورزشی شهر تهران خصوصا المپیادهای ورز
بانوان تهران ، شورای شهر تهران ،
143 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷